Ağustos 1, 2023

2023-097 Depremlerden Etkilenen Bazı İl ve İlçelerdeki Mücbir Sebep Hali Uzatılması Hk. VUK Sirküleri Yayımlandı

04/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

097
 

DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDEKİ MÜKELLEFLERİN TEMİNAT VERME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mükelleflerden, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 29/12/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.