2024-066 E FATURA MAL VE HİZMET TESLİMİNDEN İTİBAREN 7(YEDİ) GÜN İÇİNDE İMZALANIP GÖNDERİLMELİDİR

11/06/2024 SİRKÜLER 2024/ 066
 
E FATURA MAL VE HİZMET TESLİMİNDEN İTİBAREN 7(YEDİ) GÜN İÇİNDE İMZALANIP GÖNDERİLMELİDİR

Bilindiği üzere e faturanın oluşturma tarihi ile dijital imza ile imzalanıp gönderilme tarihi farklı olabilmektedir. Vergi daireleri geçtiğimiz günlerde dijital imza tarihi ile oluşturma (düzenleme) tarihi arasında 7 (yedi) günü aşan mükelleflere yazı gönderip, izahat istemeye başlamıştır. Vergi dairesi faturanın hukuken düzenleme tarihini, imzalandığı tarih olarak kabul etmektedir. İzahatın yeterli görülmemesi (faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmemiş olması) durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olacaktır.

VUK’un 353/1 maddesinde, “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (556 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2024’ten itibaren 3.400 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 1.700.000 Türk lirasını (2023 için 1.100.000 TL) geçemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu bakımdan e faturaların mal ve hizmet tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde imzalanıp gönderilmesine dikkat edilmelidir.

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.