Ağustos 1, 2023

2020-073 Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerdeki Stopaj Oranının Düşürülmesi (Karar Sayısı 2813)

04/08/2020

SİRKÜLER

2020 /

073
 

MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELERDEKİ STOPAJ ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KARAR

 

31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranının düşürülmesi hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2813) yayımlandı.

Bu Karara göre;

 

Mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı 31/07/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür.

2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda aşağıdaki değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı 31/12/2020 tarihi sonuna kadar yüzde 10’a düşürülmüştür.

 

Buna göre, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere;

 

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki yer verdiğimiz mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

 

“1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

 

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;

 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

 

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”

 

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

 

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

 

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10

 

stopaj yapılacaktır.

 

Düzenleme 31/07/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden bu tarihten itibaren yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

 

İlgili Karar Metni için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.