2024-051 Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

29/04/2024 SİRKÜLER 2024/ 051
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ETKİLENEN BAZI YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 6.2.2023 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.

Halen mücbir sebep hali devam eden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.4.2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31.8.2024 Cumartesi günü sona ermesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, mücbir sebep süresince;

  • Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimlerin (Tablo-1),
  • KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimlerinin (Tablo-2),
  • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin (Tablo-3),

verilme ve ödeme süreleri aşağıda yer alan Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar,

  • Yukarıda belirtilen beyannameler ve bildirimler dışında kalan beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 10.2024tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 2.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil),
  • Mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödeme süresinin; her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilerek, normal vade tarihlerinden itibaren 1 yıllık sürenin sonuna kadar, 1 yıllık sürenin 9.2024tarihinden sonrasına tekabül etmesi durumunda ise 30.9.2024 günü sonuna kadar,
  • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci ve ikinci taksitlerinin ödeme süresi 12.2024günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Diğer taraftan;

  • 2024 yılı birinci ve ikinci geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin ödeme süreleri belirlenen vergi borçları, belirlenen ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar, diğer amme borçları 31.10.2024 Perşembe günü sonuna kadar, mükelleflerin başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen (ilan edilen mücbir sebep halinin 31.7.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği illerde mükellef olanlar dahil) mükellefler için de mücbir sebep hali 31.8.2024 Cumartesi günü sonu itibarıyla sona erecek ve mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.8.2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler söz konusu Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ise Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenecektir.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 30 Kasım 2024 tarihine (bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 Pazartesi günü sonuna) kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dahil) 31 Aralık 2024 tarihi Salı günü sonuna kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca değerlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilir.

Tablo-1 Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimler (Tablo-1 .pdf formatı için tıklayınız.)

AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ 3 AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ

SON GÜN

ÖDEMENİN YAPILACAĞI

SON GÜN

Ocak 2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 31 Ekim 2024 2 Aralık 2024
Şubat 2023
Mart 2023
Nisan 2023 Nisan-Mayıs-Haziran 2023 31 Ekim 2024
Mayıs 2023
Haziran 2023
Temmuz 2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023 31 Ekim 2024 31 Aralık 2024
Ağustos 2023
Eylül 2023
Ekim 2023 Ekim-Kasım-Aralık 2023 31 Ekim 2024
Kasım 2023
Aralık 2023
Ocak 2024 Ocak-Şubat-Mart 2024 31 Ekim 2024 31 Ocak 2025
Şubat 2024
Mart 2024
Nisan 2024 Nisan-Mayıs-Haziran 2024 31 Ekim 2024
Mayıs 2024
Haziran 2024
Temmuz 2024 31 Ekim 2024 28 Şubat 2025

Tablo-2 KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimleri (Tablo-2.pdf formatı için tıklayınız.)

AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ 3 AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ

SON GÜN

ÖDEMENİN YAPILACAĞI

SON GÜN

Ocak 2023 Ocak-Şubat-Mart 2023

30 Eylül 2024

30 Eylül 2024
Şubat 2023
Mart 2023
Nisan 2023 Nisan-Mayıs-Haziran 2023

30 Eylül 2024

Mayıs 2023
Haziran 2023
Temmuz 2023 Temmuz-Ağustos-Eylül 2023

30 Eylül 2024

31 Ekim 2024
Ağustos 2023
Eylül 2023
Ekim 2023 Ekim-Kasım-Aralık 2023

30 Eylül 2024

Kasım 2023
Aralık 2023
Ocak 2024 Ocak-Şubat-Mart 2024

30 Eylül 2024

2 Aralık 2024
Şubat 2024
Mart 2024
Nisan 2024 Nisan-Mayıs-Haziran 2024

30 Eylül 2024

Mayıs 2024
Haziran 2024
Temmuz 2024 30 Eylül 2024 31 Aralık 2024

Tablo-3 Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri (Tablo-3 .pdf formatı için tıklayınız.)

YILLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ SON GÜN ÖDEMENİN YAPILACAĞI SON GÜN
2022 Yılı Gelir Vergisi 31 Ekim 2024 2 Aralık 2024
2022 Yılı Kurumlar Vergisi 31 Ekim 2024
2023 Yılı Gelir Vergisi 31 Ekim 2024 31 Aralık 2024

2023 Yılı Kurumlar Vergisi

31 Ekim 2024

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.