2024-031 İhracat Desteklerini Düzenleyen 5973 Sayılı Kararda Çeşitli Değişiklikler Yapıldı

27/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 031
 
İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

Cumhurbaşkanlığı’nın 8191 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı 23.02.2024 tarih ve 32469 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

MADDE 1- 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ıı) Sezonluk fuar: Aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik düzenlenen aynı isimli fuarların yalnızca iki versiyonunu,

(ii) Yeşil mutabakata uyum projesi: Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum amacıyla şirketlerin ihtiyaç analizinin yapılmasına yönelik projeyi,”

MADDE 2– Aynı Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları ve öretici-imalatçı kuruluşları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sının 10 olarak uygulanır. Genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75’i olarak belirlenir.”

“(8) Sezonluk fuarlar, birinci ve dördüncü fıkralarda yer alan bir takvim yılındaki azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında tek bir fuar olarak değerlendirilir.

(9) Yıllık azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında, yararlanıcılar tarafından sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneği yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabilir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında aynı konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(3) Yurt içi fuarın ilk kez düzenlenecek olması durumunda, birinci fıkrada yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartları haiz olduğunun fuar somasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsiki gerekir.”

“(8) Sezonluk fuarlar, yedinci fıkrada yer alan bir takvim yılındaki azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında tek bir fuar olarak değerlendirilir.

(9) Yıllık azami fuar katılım sınırının hesaplanmasında, yararlanıcılar tarafından sezonluk fuar katılımlarının tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneği yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabilir”

MADDE 4- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin başlığı “Şirket ve marka alım desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeşil mutabakata uyum projesi desteği

MADDE 14- (1) Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alman danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir.”

MADDE 6- Aynı Kararın 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 11 inci, 12 nci, 16 ncı, 17 nci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.”

MADDE 7- Aynı Kararın 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 15 inci, 16 ncı, 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar. ”

MADDE 8- Aynı Kararın 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınan şirketlerin franchise/birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 180.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) 5 yıllık destek süresi sonunda, Bakanlıkça gerçekleştirilecek performans değerlendirmesi sonucunda şirketlerin destek süresi bir defaya mahsus 5 yıl daha uzatılabilir.

(3) Şirketlerin kapsamda bulundukları süre dâhilinde destek kapsamına alınan franchise/birimlerinin bulunduğu ülkeye yönelik birinci fıkrada belirtilen giderleri, şirkete ilişkin destek süresi sona ermesi halinde, franchise/birim başına toplamda 5 yılı aşmamak kaydıyla, bu madde kapsamında desteklenmeye devam eder. Söz konusu süre franchise/birimin destek kapsamına alındığı tarih itibarıyla başlar.

(4) Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.

(5) Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 4 üncü, 5 inci. 6 ncı maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci. 12 nci, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.”

MADDE 9- Aynı Kararın 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Türkiye İhracatçılar Meclisinin/ihracatçı birliklerinin İştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri;

  1. a) İhracatçı birlikleri için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında,
  2. b) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden ihracatçı birlikleri ve bölgesel birlikler için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 22.500.000 TL tutarında,
  3. c) Birden fazla ihracatçı birliği tarafından oluşturulan ortak proje için %75 oranında ve ihracatçı birliği başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında,

proje başına en fazla dört yıl süresince desteklenir.

(2) Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı anda en fazla 2 proje için yararlandırılır. Türkiye İhracatçılar Meclisi, iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden ihracatçı birlikleri ve bölgesel birliklerin ise aynı anda en fazla 4 projesi desteklenir.”

MADDE 10- Aynı Kararın 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı, yeşil mutabakata uyum projesi desteği ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 250.000.000 TL’ye kadar desteklenir.”

MADDE 11- Aynı Kararın 30 uncu maddesinin başlığı “Üst limitlerin belirlenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Kararda yer alan desteklere ilişkin üst limitler, takvim yılı esasına göre düzenlenir.

(3) Bu Karar kapsamında yer alan destekler için, desteğin başlangıç yılında bu Kararda belirlenen yıllık destek üst limiti tam olarak uygulanır. Bitiş yılında yararlanılabilecek destek tutarı, ilgili yıl üst limitini ve bu Kararda düzenlenen süre itibarıyla faydalanılabilecek tutarlar toplamından önceki yıllar destek tutarının mahsubu sonucunda belirlenen tutarı aşamaz.

(4) 10’uncu maddenin birinci fıkrası, 14 üncü madde ve 19 uncu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça destek kapsamına alman projelere ilişkin üst limitler birinci fıkra uyarınca güncellenen limitler üzerinden takip edilir.

(5) 7 nci, 8 inci, 22 nci ve 23 üncü maddelerde öngörülen destek üst limitlerinin hesaplanmasında fuarın gerçekleştiği takvim yılı esas alınır.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Kararın 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32- (1) Bu Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında, yararlanıcılar tarafından taahhütnameye/beyannameye aykırı hareket edildiğinin veya desteklenen projelerde bu Kararda yer alan proje tanımına aykırılık teşkil eden harcama ve faaliyetlerin tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanım hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Söz konusu projeler kapsamında şirket tarafından satın alınan makine/ekipman/donanını/ alet/teçhizat/malzeme/yazılımın destek süresi ya da şirketin yükümlülüklerinin devam ettiği süre içinde satıldığı veya kiraya verildiğinin tespit edilmesi halinde, üçüncü veya dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(3) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanın müeyyidenin tebliğinden itibaren 6 ay boyunca gerçekleştirilen harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

(4) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, yararlanıcılar müeyyidenin tebliğinden itibaren 1 yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

(5) Üçüncü ve/veya dördüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcıların bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır.

(6) Aynı harcama kalemi için, yararlanıcıların bu Karar dışında başka bir mevzuat/progıam kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı bilgi ve belge sunulması olarak değerlendirilir ve üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Yararlanıcılar söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında müeyyidenin hizmet sağlayana tebliğinden itibaren 10 yıl süresince hizmet alamaz.”

Söz konusu karar için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.