2024-017 KDV Tevkifatı Uygulamasındaki 2.000 TL’lik Alt Sınır, Fatura Düzenleme Sınırı Olarak Yeniden Belirlendi

12/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 017
 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

10/2/2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) ile;

-7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde yapılan değişiklikle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasına imkan tanınmış olup bu hususa ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

-Kamu iktisadi teşebbüslerinin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), KDV Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımlarında 5/10 tevkifat uygulaması getirilmiştir.

-Kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2.000 TL’lik sınır, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmiştir.

-Danıştay tarafından verilen ve Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından onanan karar uyarınca, mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde vergi borçları için gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

-3065 sayılı Kanunun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33 üncü maddelerinde istisnanın süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin Tebliğde düzeltme yapılmıştır.

-7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 41 ve 46 ncı maddelerinde yapılan değişiklik ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen verginin beyan ve ödeme tarihleri değiştirildiğinden Tebliğde bu hususa ilişkin düzeltme yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.