Kasım 22, 2023

2023-120 Sermaye Kaybı veya Borca Batıklık Hallerinin Tespitinde Süre 1.1.2025’e Uzatıldı

01/11/2023 SİRKÜLER 2023 / 120
 

 

SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HALLERİNİN TESPİTİNDE HENÜZ İFA EDİLMEMİŞ BORÇLARA AİT KUR FARKI ZARARLARININ DİKKATE ALINMAMASI UYGULAMASI 01.01.2025 TARİHİNE UZATILDI

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi aşağıdaki gibidir;

 

“3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

 

  1. a) Çağrı ve bildirim yükümü

 

MADDE 376(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.”

Bilindiği üzere; 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin Geçici 1. Maddesine göre;

1.1.2024 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.”

31 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik tebliği ile sözkonusu Geçici Maddedeki 1.1.2024 tarihi 1.1.2025 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre; 1 Ocak 2025 tarihine kadar, Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı dikkate alınmayabilecektir.

31 Ekim 2023 tarihli yayımlanan değişiklik Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231031-3.htm

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.
Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. Ege Park Evler Begonya Apt. No:3 D:3 K:1 Bayraklı/İZMİR

Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.