Yurtiçi Harcırahlar

    PRATİK BİLGİLER 2024
 
 
YURT İÇİ HARCIRAH UYGULAMASI

İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri GVK’nun 40/4 maddesinde, harcırah uygulaması ise GVK’nun 24/2. maddesinde düzenlenmiştir.

  1. maddeye göre; “İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartıyla)” gider olarak kabul edilmektedir.
  2. maddeye göre; “Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkan ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler” Gelir Vergisinden istisna tutulmuştur. Verilen gündelikler aynı seviyedeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.

Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere; gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı olsun yapılan seyahatlerin:

1-İşle ilgili olması

2-İşin ve firmanın önem ve genişliği ile orantılı olması

3-Süresinin, amacın gerektirdiği süreyi aşmaması gerekmektedir.

İş seyahatine giden şahıs; firmanın ücretli elemanı olabileceği gibi şirketin yönetim kurulu başkan veya üyesi veya denetçisi de olabilir. (Şirket dışından birisinin iş seyahatine gönderilmesi halinde gerçek ve belgeli masraflarının karşılanması mümkün ancak harcırah verilmesi mümkün değildir.)

İş seyahati ile ilgili 2 çeşit gider vardır.

1-Yol gideri

2-Konaklama ve yemek giderleri

Firmalar, iş seyahatine eleman gönderdiklerinde aşağıdaki iki yöntemden birisini seçmek durumundadırlar:

1.YÖNTEM : Gerçek Gider Yöntemi:

Bu yöntemde iş seyahatine giden elemanın yapmış olduğu seyahat, konaklama ve yemek giderleri (makul ölçüleri aşmamak koşuluyla) belgeye dayalı olarak gerçek tutarları üzerinden gider yazılır. Yurtiçinden temin edilen belgelerde gösterilen KDV’nin indirim olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkündür. Yurtdışından temin edilen belgelerde KDV (VAT) açıkça gösterilmiş olsa bile toplam tutar gider olarak dikkate alınır.

Bu yöntemde iş seyahati dönüşü elemanın bir seyahat bordrosu düzenleyerek seyahat belgelerini bu bordroya eklemesi ve bordronun amiri tarafından onaylanması yerinde olacaktır. Bu bordroya belgesi olmamakla beraber hamaliye, bahşiş, dolmuş, telefon görüşmesi vb küçük masrafların da kaydedilmesi mümkündür.

Bordroda mutlak surette seyahatin nereye ve hangi amaçla yapıldığı, süresi yazılmalıdır.

Gerçek gider yönteminde personele ayrıca harcırah ödemesi yapılmamalıdır. Eğer gerçek giderlerin karşılanmasına rağmen harcırah ödeniyorsa ödenen harcırah tutarının ücrete ilave edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

2.YÖNTEM : Harcırah Yöntemi:

Harcırah yönteminde iş seyahatine gönderilen elemanın belgeye dayanan gerçek yol giderlerinin karşılanmasının yanında yemek ve yatmak giderlerine karşılık olmak üzere kanunla belirlenen tutarları aşmamak koşuluyla harcırah ödemesi yapılır.

Harcırah ödemesi, yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak verildiği için belgeye dayansa dahi ayrıca yemek ve yatmak giderlerinin karşılanması mümkün değildir.

 

 

Bu yöntemde de iş seyahati dönüşü elemanın bir harcırah bordrosu düzenleyerek ulaşım belgelerini bu bordroya eklemesi ve harcırah hesaplamasının ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bordroda seyahatin nerelere yapıldığı kaç gün sürdüğü seyahat maksadı vb bilgiler açıklanmalıdır. Bordronun amir tarafından onaylanması yerinde olacaktır

Seyahatin yurtiçi veya yurtdışı olması ve gidilen ülkeler, harcırah uygulaması açısından önem arz etmektedir.

Vergiden istisna edilen yurtiçi harcırah tutarları Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir.

 

 

Vergiden Müstesna Yurtiçi Harcırahlar (1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arası)

Seyahate Gidenin Brüt Aylığı

Gündelik Tutarı

Her Kademedeki Ücret     480,00 TL

 

 

Yukarıda belirtilen tutardan fazla harcırah ödenmesi durumunda fazla olan kısmın ücret olarak maaş bordrosuna dahil edilmesi gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Harcırah ödemelerinin Damga Vergisi Kanunu’na göre % 0,759 (Binde 7,59) oranında damga vergisine tabi olduğu da unutulmamalıdır.

Belediye hudutları içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle şehir dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden dönüş saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün sayılır.

Seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.
Mansuroğlu Mah. 288/6 Sk. No:3 D:5 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.