Ekim 5, 2023

Vergi Oranları ve Hadler

  2024 PRATİK BİLGİLER
 
  VERGİ VE STOPAJ ORANLARI İLE BAZI KATSAYI VE HADLER  

 

 

Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları (2024 Yılı)
110.000 -TL ‘sına kadar         % 15
230.000 -TL ‘nın 110.000 -TL ‘sı için 16.500 -TL Fazlası için % 20
870.000 -TL ‘nın 230.000 -TL ‘sı için 40.500 -TL Fazlası için % 27
3.000.000 -TL ‘nın 870.000 -TL ‘sı için 213.300 -TL Fazlası için % 35
3.000.000 -TL üzerinin 3.000.000 -TL ‘sı için 958.800 -TL Fazlası için % 40

 

 

Kurumlar Vergisi Genel Oran*
2024 yılı matrah için genel oran* (Finans kurumları için %30) %25

*İmalatçı kurumlar için %1ve ihracatçı kurumlar için %5 oranında indirimli uygulanır. (1.10.2023 tarihinden itibaren)

 

Geçici Vergi Oranları**
Kurumlar Vergisi mükellefleri için** 2023 yılı geçici vergi dönemlerinde % 25
Gelir Vergisi mükellefleri için 2023 yılında geçerli oran % 15

**İmalatçı kurumlar için %1ve ihracatçı kurumlar için %5 oranında indirimli uygulanır. (1.10.2023 tarihinden itibaren)

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ( 2024 yılı için )
Matrah Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde
İlk 1.700.000,-TL için % 1 % 10
Sonra gelen 4.000.000,-TL için % 3 % 15
Sonra gelen 8.700.000,-TL için % 5 % 20
Sonra gelen 17.000.000,-TL için % 7 % 25
Matrahın 31.400.000,-TL ‘yı aşan kısmı için % 10 % 30

 

 

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları (2024 yılı için)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 37.059 TL

 

 

Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları ( 01.01.2024 tarihinden itibaren )
Ücretlerde ‰ 07,59
Avans ödemelerinde ‰ 07,59
Sözleşme, taahhütname, ve temliknameler (belli parayı ihtiva edenler) ‰ 9,48
Kefalet, teminat ve rehin senetleri ‰ 9,48
Fesihnameler ‰ 1,89
Kira sözleşmeleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) ‰ 1,89
İhale Kararları ‰ 5,69
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 467,20 TL
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 624,10 TL
Muhtasar beyanname 308,30 TL
KDV beyannamesi 308,30 TL
Diğer beyannameler 308,30 TL
Belediyelere verilen beyannameler 228,80 TL
SGK Bildirgeleri 228,80 TL
Gümrük Beyannameleri 624,10 TL
Bilançolar 360,10 TL
Gelir Tabloları 171,90 TL
İşletme hesabı özeti 171,90 TL
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 308,30 TL
Not : Her bir kağıt için hesaplanacak azami vergi tutarı 17.006.516,30 TL
 

-Şirket sermaye artışlarında damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 
-Tüketici kredilerinde ve kredi kartı sözleşmelerinde damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır  
-Kambiyo senetlerinde damga vergisi 07.08.2003 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.  
-Pul yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması 01.01.2005 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.  
   

 

 

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (KDV Dahil) (VUK:232)
2024 takvim yılı için 6.900,00 TL

 

 

Amortisman Yazma Sınırı (KDV Hariç) (VUK:313)
2024 takvim yılı için 6.900,00 TL

 

 

Tecil Faizi Oranları
  Yıllık (%)
14.11.2023 tarihinden itibaren   36
Gecikme Zammı Oranları ( Aylık % )
14.11.2023 tarihinden itibaren   3,5

 

 

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı ( Yıllık % )
  Reeskont İşlemlerinde (%) Avans İşlemlerinde (%)
01.09.2023’den itibaren 25,75 26,75
28.09.2023’den itibaren 30,75 31,75
01.11.2023’den itibaren 35,75 36,75
01.12.2023’den itibaren 40,75 41,75
23.12.2023’den itibaren 43,25 44,25
     
     
     

 

 

Yeniden Değerleme Oranları (%)
12 Aylık
2020       9,11
2021       36,20
2022       122,93
2023       58,46

 

 

     
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı (GVK:21)
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için ( Yıllık ) 33.000,00 TL

 

 

TEFE & ÜFE ENDEKSLERİ

(01.01.2006 tarihinden itibaren TEFE endeksleri yerine ÜFE endeksleri açıklanmaktadır)

2022 (ÜFE) 2023 (ÜFE) 2024 (ÜFE)

OCAK

1.129,03 2.105,17  
ŞUBAT 1.210,60 2.138,04  
MART 1.321,90 2.147,44  
NİSAN 1.423,27 2.164,94  
MAYIS 1.548,01 2.179,02  
HAZİRAN 1.652,75 2.320,72  
TEMMUZ 1.738,21 2.511,75  
AĞUSTOS 1.780,05 2.659,60  
EYLÜL 1.865,09 2.749,98  
EKİM 2.011,13 2.803,29  
KASIM 2.026,08 2.882,04  
ARALIK 2.021,19 2.915,02  

 

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirim Oranı (%)

Yıllar Oran

2023 52,73

 

 

Binek Otomobil Kiralanma/Satın Alma Gider Kısıtlaması ve Amortisman

Yıl Kira Gideri
Sınırı (TL)
KDV & ÖTV
Gider Yazma Sınırı (TL)
Taşıt Gideri
Sınırı
(%)
Amortisman Olarak İndirim
Konusu
Yapılacak Tutar
Sınırı (TL)
– (KDV & ÖTV Hariç)
Vergilerin Maliyet Bedeline
Eklendiği veya Binek Otomobilin İkinci El Olarak İktisap Edildiği Hallerde Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)
 

 

 

 

 

 

2022 8.000,00 200.000,00 70% 230.000,00 430.000,00
2023 17.000,00 440.000,00 70% 500.000,00 950.000,00
2024 26.000,00 690.000,00 70% 790.000,00 1.500.000,00

 

 

Share on:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp