2023-066 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzaltılması Hakkında Sirküler Yayımlandı

18/05/2023

SİRKÜLER

2023 /

066
 

531 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİ UYARINCA BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

 

 

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, vermeleri gereken teminatın verilme süresinin 31/8/2023 gününe (bu tarih dâhil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.