2023-035 Deprem Bölgesindeki Borçlu Mükelleflerin Banka Hesaplarındaki Hacizlerin Kaldırılmasına Yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

035
 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BORÇLU MÜKELLEFLERİN BANKA HESAPLARINA VERGİ DAİRELERİNCE TATBİK EDİLMİŞ HACİZLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME DE GETİREN 127 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

127 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan CK’nın 6 ncı maddesinde, Kahramanmaraş’ta 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince deprem tarihinden önce Bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) nezdinde bulunan varlıklara takip edilen hacizlerin kaldırılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerinde gelir vergisi, kurumlar vergisi veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında ülke genelindeki tüm vergi dairelerince deprem tarihinden önce bankalar, MKK ile PTT nezdindeki varlıklara tatbik edilmiş hacizler de kaldırılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ulaşmak için tıklayınız.

2023/1 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.