Ağustos 1, 2023

2023-030 Mücbir Sebep Bölgesindeki Mükelleflerle İlgili KDV İadeleri ve Diğer Bazı Konularda KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 45)Yayımlandı

01/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

030
 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 45) RESMİ GAZETE’DEYAYIMLANDI

 

25 Şubat 2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) ile;

– Prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağının yılı içinde nakden iade edilebileceği belirtilmektedir.

– Deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden; iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden/mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

– Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Tebliğinde YMM raporlarının ibrazı için belirlenen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu sürelerin işlemeyeceği, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan sürelerin işlemeye devam edeceğine dair açıklamalara yer verilmektedir.

– Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu sürelerin işlemeyeceği, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan sürelerin işlemeye devam edeceğine dair açıklamalara yer verilmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.