Ağustos 1, 2023

2023-026 Deprem Bölgelerinde Bulunan Mükelleflerin Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı

20/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

026
 

DEPREM BÖLGELERİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, 531 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (A) VE (B) BENDİ UYARINCA BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca bu illerdeki 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme sürelerinin 31/8/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.