Ağustos 1, 2023

2023-010 Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2023’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor

27/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

010
 

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU

KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİNİN

31 OCAK 2023’E KADAR YAPTIRILMASI GEREKİYOR

 

Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2023 Salı gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2023 yılında 31.097 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini
ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya
koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış
onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmaktadır.
Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet
döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılmakta, pay defteri ile genel kurul
toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de
açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim
kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere
yaptırılmak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin
açılışlarında ve kapanışında noter onayı aranılmamaktadır.

Bu durumda gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalarken, tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaktadırlar.

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’in 11/4’üncü fıkrasına göre; limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler
uygulanmaktadır.

Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz
edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması
zorunludur.

Buna göre, anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların
yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tanımlanan Yönetim Kurulu Karar
Defterinin 31 Ocak 2023 Salı gününe kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. Yine
tutulması halinde limited şirketlerde “müdürler kurulu karar defteri”nin kapanış tasdikinin aynı tarihe
kadar yaptırılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği
tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre; Kanun’un 64 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve
uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlara 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kanunun 17/7 maddesi
hükmü de dikkate alınarak2 2023 yılı için 31.097 TL idari para cezası uygulanması öngörülmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.