2023-009 6728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle KKM Hesaplarında İstisna Süresi Uzatıldı

26/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

009
 

6728 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 26/ 01/2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

 

Söz konusu Karar ile birlikte, 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Düzenleme, kur korumalı hesapların dönem sonu değerlenmesinden kaynaklı kazançlar da dâhil olmak üzere bu hesaplardan elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesini kapsıyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde 7407 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yapılan değişiklikle, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıkları için de anılan istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı. Anılan düzenlemenin devamında ise Cumhurbaşkanının bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TC Merkez Bankası Tebliğ değişikliği ile tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarih itibarıyla mevcut döviz varlıklarını da kur korumalı hesaplarda değerlendirebilmeleri sağlandı. Bu bağlamda, Merkez Bankası düzenlemesine paralel olarak 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022 tarihi itibarıyla mevcut olan yabancı paralarını kur korumalı hesaplarda değerlendirmelerine imkan tanınan kurumların bu hesaplardan elde edilen kazançları için de kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmelerine imkan tanınıyor.

Böylelikle, üretim odaklı ve ihracatı önceleyen “Türkiye Ekonomi Modeli” uygulamasında para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan kur korumalı mevduat sitemi içerisinde birikimlerini değerlendiren kurumların bu yatırımlarından elde ettikleri gelirlerine sağlanan vergi teşvikinin kapsamı genişletilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.