Ağustos 1, 2023

2023-005 Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Hk. VUK Genel Tebliği (Sıra No545) Yayımlandı

16/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

005
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:545) 14/1/2023 TARİHLİ VE 32073 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

14/01/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:545) ile; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal düzenlemeler yapılmış ve Bakanlığımıza uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alınmasına ilişkin verilen yetki kullanılmakta olup, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi mallar bakımından motorlu araç ticareti yapan münferit ithalatçı ve bunların bayilerince yapılacak işlemlere ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.