2022-101 Ücret Ödemelerinde Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Hk. Gelir Vergisi Tebliği (Seri No 321) Yayımlanmıştır

01/11/2022

SİRKÜLER

2022 /

101
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE (SERİ NO 311) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 321) 30.10.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

321 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle;

  • Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinin tek işveren sayılarak bu kurumlardan elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif matrah üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmesi,
  • Hizmet erbabının aynı takvim yılı içerisinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılması,

hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.