2022-072 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Hk. 540 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

26/07/2022

SİRKÜLER

2022 /

072
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 540) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Yapılan düzenleme ile; 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında tahsilatlarını/ödemelerini aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapma zorunluluğu (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilatlar/ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmış, ancak mezkûr Tebliğ uygulamasında tevsik zorunluluğu kapsamında olanlarca, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması öngörülmüştür.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.