2022-066 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri A Sıra No 14) Resmi Gazetede Yayımlandı

18/07/2022

SİRKÜLER

2022 /

066
 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 14) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri:A Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliğinin;

– 1 inci maddesiyle; 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, 6183 sayılı Kanun kapsamında teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

– 2 nci maddesiyle; 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkan sağlanmaya yönelik düzenleme yapılmıştır.

– 3 ve 4 üncü maddeleriyle;

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

– Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmamasına,

– Yapılacak ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılmasına,

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

– 5 inci maddesiyle; 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılması gerektiğinden, 2022 yılı için artırılan tutar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili yerine işlenmiştir.

– 6 ncı maddesiyle, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.

– 7 nci maddesiyle, 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılacak menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

– 8 inci maddesiyle, 7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, defterdar yardımcısının olmadığı yerler için satış komisyonu başkanının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

– 9 ve 10 uncu maddeleriyle, menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– 11 inci maddesiyle, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında teminat olarak kabul edilecek sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek kefalet senetleri için esas alınacak kefalet senedi örneği (EK-13) Tebliğe eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.