Ağustos 1, 2023

2022-062 531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresi Uzatılmıştır

30/06/2022

SİRKÜLER

2022 /

062
 

531 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİ İLE GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNDE BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

30/06/2022 tarihli ve VUK-143/2022-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.