2022-061 GVK Geç.Md.67 ve Tevifat Oranlarının Uygulama Süreleri Hk.5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı

28/06/2022

SİRKÜLER

2022 /

061
 

27.06.2022 TARİHLİ VE 5752 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 28.06.2022 TARİHLİ VE 31880 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

28/06/2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar’da değişiklik yapılmış olup;

-Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi ile bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.

-Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında açılan mevduat, katılma hesapları, altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddelerinde yer alan yürürlük maddelerinde değişiklik yapılarak bu kapsamda açılan hesaplarda uygulanacak yeni tevkifat oranlarının yürürlük süreleri netleştirilmektedir.

-Ayrıca söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Karara Geçici Madde 5 eklenmiştir. Geçici Madde 5 in yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.