2022-045 531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci Maddesinde Belirlenen Teminat Verme Süresi Uzatıldı

25/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

045
 

531 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN 7 NCİ MADDESİNİN (1) NUMARALI FIKRASININ (B) BENDİ İLE GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNDE BELİRLENEN TEMİNAT VERME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

25/05/2022 tarihli ve VUK-141/2022-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.