Ağustos 1, 2023

2022-044 İhracatçı ve İmalatçı Kurumlarda %1 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması Hk. 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

17/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

044
 

20 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen yedinci fıkrayla, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrayla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrasıyla da yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağına ilişkin açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.