Ağustos 1, 2023

2022-043 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 537) Yayımlanmıştır

17/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

043
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 537)

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) ile; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

a) 31 inci maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine,

b) 52 nci maddesiyle 213 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddeyle de, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine imkân tanınmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğde, söz konusu yeniden değerleme uygulamalarının usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.