2022-018 Kur Korumalı Mevduat Hk. 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

14/02/2022

SİRKÜLER

2022 /

018
 

19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 11022022 TARİHLİ VE 31747 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 11/02/2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.