Ağustos 1, 2023

2021-102 Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Yayınlandı

15/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

102
 

TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 

  • Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler,
  • Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar,
  • Yeniden değerleme için esas alınacak değer,
  • Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği,
  • Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı,
  • Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği,
  • Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

 

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.