2021-078 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

02/08/2021

SİRKÜLER

2021 /

078
 

88 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

29/07/2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 13/a fıkrası kapsamındaki cins tashihi harcı, Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesi uyarınca, arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskan belgesi) verilmeden önce vergi dairesince tahsil edilmekte iken, 19/6/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle, söz konusu harcın yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile birlikte belediyelerce tahsiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, 88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde,

– Yapı kullanım izninin belediyelerce verildiği durumda, cins değişikliği harcının yapı kullanım harcı ile birlikte belediyeler tarafından tahsil edeceği ve tahsil edilen bu tutarların aynı gün Tebliğ eki Bildirim ile vergi dairesine bildirilerek ödeneceği,

– Yapı kullanım izninin belediyeler dışında valiliklerce ve diğer yetkili kurum/kuruluşlarca verildiği durumda, cins tashihi harcının vergi dairelerince tahsiline devam edileceği

hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.