2021-077 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk

02/08/2021

SİRKÜLER

2021 /

077
 
 

YATIRIM İNDİRİMİNDE VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE ENDEKSLEME

 

YATIRIM İNDİRİMİ

Bilindiği üzere Yatırım İndirimi uygulaması 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Devreden yatırım indirimi hakları için uygulama devam etmekte olup, endekslenmesinde kullanılacak oranlar 2021 yılı 2.Geçici Vergi dönemi için şu şekildedir;

 

24.04.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TEŞVİK BELGELERİNDE ENDEKSLEME

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlarla ilgili olarak yapılan harcamalar (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) harcamanın yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahından kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemezse, bu tutar izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”nda arttırılarak dikkate alınacaktır.

2021 yılı (ikinci geçici vergi dönemi) itibariyle yeniden değerleme oranı % 18,14’tür.

 

24.04.2003 TARİHİNDEN SONRAKİ TEŞVİK BELGELERİNDE VE BELGESİZ YATIRIMLARDA ENDEKSLEME

24.04.2003 tarihinden sonraki rejime göre yatırım harcamalarının yapıldığı yıldaki vergi matrahının tespitinde kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen istisna tutarı DİE(TÜİK) Toptan Eşya (ÜFE) Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

2021 yılı Haziran dönemine ait endeks artış oranı (700,20 /573,73 =) % 22,04’tür.

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Bilindiği üzere İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması KVK’na 28.02.2009 tarihinde eklenen 32/A maddesi ile yürürlüğe girmiştir. Anılan maddeye 6745 sayılı kanunun 66 ncı maddesiyle (Yürürlük: 07.09.2016) “Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Bu itibarla 2020 yılı ve önceki yıllarda hak kazanılıp da 2020 yılı dönem kazancının beyanı sırasında yararlanılamayan yatırıma katkı tutarları 2021 yılı dönem kazancının beyanı sırasında 2021 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranında (?) artırılarak dikkate alınmalıdır. İlk üç geçici vergi döneminde değerleme yapılmayacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.