Ağustos 1, 2023

2021-065 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Düzenlemede Başvuru Süresi Uzatıldı

30/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

065
 

YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMEDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine,

– Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine,

ilişkin imkanlar tanıyan Geçici 93 üncü maddesinde yer alan süreler, 30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (31/12/2021 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İlgili karar için tıklayınız tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.