Ağustos 1, 2023

2021-061 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

21/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

061
 

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

21 Haziran 2021-Resmi Gazete – Sayı : 31518

 

Bu Tebliğin amacı; 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

İlgili tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.