2021-035 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hk. Genel Tebliğ (Seri No1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No4) Resmi Gazete’de Yayımlandı

22/04/2021

SİRKÜLER

2021 /

035
 

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:4) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

20/4/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)’de; 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların amaca yönelik harcamalarının kapsamı genişletilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler ile bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılan kanuni düzenlemelerle ilgili olarak gerekli ibare değişiklikleri yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.