Ağustos 1, 2023

2020-091 Kambiyo Muamelelerinde BSMV Binde 2 Oldu

30/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

091
 

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETLERİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 28/8/1998 TARİHLİ VE 98/11591 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(KARAR SAYISI: 3031)

 

30 Eylül 2020- Resmî Gazete- Sayı : 31260

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

29/9/2020 TARİHLİ VE 3031 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR 1

 

MADDE 113/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “%1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.