Ağustos 1, 2023

2020-031 Kısa Çalışma Uygulaması Hakkında

20/03/2020

SİRKÜLER

2020 /

031
 

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI HAKKINDA

 

1- Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından;

Genel Ekonomik Kriz;

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Bölgesel Kriz:

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Sektörel Kriz:

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Zorlayıcı Sebepler:

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

2- Kısa Çalışma Kapsamında Sağlanan Hizmetler;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

Hizmetleri sağlanmaktadır.

3- İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi İçin Gerekli Hususlar

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

4- İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Hususlar

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

Gerekmektedir.

5- Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle ekte yer alan Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti gerçekleştirilir.

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

6- İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

7- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2018 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.

Son 12 aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktar

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.765,80 13,40 1.752,40

Son 12 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 2.100,00 15,93 2.084,07

Son 12 Ay 8.000 TL ile Çalışan 8.000,00 4.414,50* 33,50 4.381,00

(*) Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yüzellisini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. Asgari ücret 2.943,00 TL olarak alınmıştır.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

8- Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

9- Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

10- Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

11- İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

12- Kısa Çalışma Yapılan Dönemde İşbaşı Eğitim Programı

Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitimine ilişkin katılımcı talebinde bulunamazlar.

13- Diğer Hususlar

 Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için İşsizlik Sigortası Kanunu’nda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.

 Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.

Kısa çalışma talep formu ve Kısa çalışma hakkında üst yazı aşağıda yer almaktadır

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

 

Konu: Kısa Çalışma Hk. İstanbul, /0/2020

 

 

 

…………………….. ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

………………. HİZMET MERKEZİNE

 

 

Merkeziniz nezdinde …………. sicil numarası ile işlem görmekteyiz.

Dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler nedeniyle işyerimizin tamamında haftalık çalışma süresinin azaltılması suretiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesi kapsamında kısa çalışma yapılması planlanmaktadır.

Kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma uygulanacak işçi listesi ekte yer almaktadır.

Durumu bilgilerinize, gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

 

…………………………….. TİC. LTD. ŞTİ.

 

 

 

 

Ekler:

  1. Kısa çalışma talep formu
  2. Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi
  3. Flash Bellek ( İçindekiler: Kısa çalışma hakkında üst yazı, Kısa çalışma talep formu, Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi )

 

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU

1

İşveren

………………………… TİC. LTD. ŞTİ.

2

İşyerinin Faaliyet Konusu

3

İşyeri Adresi …………………………………………../İstanbul

4

İŞKUR İşyeri Numarası

(İŞKUR birimlerinden temin edilebilir.)

5

Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası

6

Kısa Çalışmanın Başlatılacağı Tarih

7

Kısa Çalışmanın Sona Ereceği Tarih

8

Başvurunun Nedeni

Genel Ekonomik Kriz

 

Sektörel

 

Kriz

Bölgesel

Kriz

 

Dışsal

Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep

x

 

Diğer Zorlayıcı Sebep (Deprem, yangın, sel vb.)

9

Başvuru Gerekçesinin Açıklaması

Dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebepler ile siparişlerin azalması ve iş azlığı.

10

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İse İşçi Sendikanın Adı  

11

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İse Dönemi

12

Başvuru Tarihinde İşyerinde Çalışan Toplam İşçi Sayısı Kadın Erkek Toplam

13

Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Sayısı Kadın Erkek Toplam

14

Kısa Çalışmanın Hangi Yöntemle Uygulanacağı (Haftalık Çalışma Süresinin Azaltılması veya Faaliyetin Kısmen/Tamamen Durdurulması)

İşyerinin

Tamamında

Haftalık

Çalışma

Süresinin

Azaltılması

x

İşyerinin

Bir Bölümünde

Haftalık

Çalışma

Süresinin

Azaltılması

 

İşyerinin

Tümünde

Faaliyetin

Tamamen

Durması

 

İşyerinin Bir

Bölümünde

Faaliyetin

Tamamen

Durması

 

15

İşyerinde Daha Önce Kısa Çalışma Uygulanıp Uygulanmadığı

HAYIR

16

İşyerinde İşveren Adına İrtibat Kurulacak Yetkilinin Adı Soyadı

17

İrtibat Kurulacak Yetkilinin Telefon Numarası ile Elektronik Posta Adresi

18

İşyerinin Telefon ve Faks Numaraları

TEL/ FAX:

19

Uygunluk Tespitine İlişkin Belgelerin (Ek-2) Teslimi

Başvuru Esnasında

Teslim Edeceğim

 

Uygunluk Tespiti Esnasında Bakanlık İş Müfettişine Teslim Edeceğim

X