2020-007 Binek Otomobil Giderleri ve Amortisman Sınırları 2020 Yılı Uygulaması Hakkında

07/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

007
 

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ VE AMORTİSMAN SINIRLARI HAKKINDA

27.12.2019 Tarih ve 30991 Sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillerinin iktisabına ilişkin” indirim konusu yapılabilecek tutarlarda yapılan değişikliklerle 2020 yılında uygulanmak üzere;

 

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

 

-(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL,

-(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL,

 

68.maddesinin birinci fıkrasının;

 

-(4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL,

-(5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL,

 

Olarak yeniden belirlenmiştir. 2020/004 nolu sirkülerimizin işbu sirkülerimiz ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.