Ağustos 1, 2023

2020-004 Binek Otomobil Giderleri ve Amortisman Sınırı Hakkında

02/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

004
 

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ VE AMORTİSMAN SINIRI HAKKINDA

 

7194 Sayılı Torba Kanunun 13. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerinde yapılan değişikliklerle;

 

  • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL tutarındaki kısmının gider olarak dikkate alınabileceği,

 

  • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin indirilebileceği,

 

  • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılabileceği, bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarın dikkate alınacağı, hükme bağlanmıştır.

 

Yine aynı Kanunun 14. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 68. maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde yapılan değişikliklerle:

  • ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabileceği,

 

  • Binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının gider olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

 

Bu konuda Gelir İdaresince de uygulamaya yön verecek idari düzenleme yapılacaktır. Sirküler tarihi itibariyle konuyla ilgili uygulama tebliği henüz yayımlanmamış olup yayımlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.