2021 Yılı Sirküler

2021-076 Bazı Hizmetlerde Uygulanan KDV  İnd. ve  İşyeri kiralamalarında uygulanan KDV, Stopaj İnd. Hk. (Karar Sayısı 4312-4311) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

2021-075 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Hk. Duyuru

2021-074 İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-073 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayımlandı

2021-072 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 529) Gerçek Faydalanıcı Bildirimi  Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-071 Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

2021-070 Matrah Ve Vergi Arttırımı Rehberi Yayımlandı

2021-069 Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayımlandı

2021-068 30.06.2021 Döviz Kurları

2021-067 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form BA BS Bildirimlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

2021-066 Covid 19 Pandemisine İlişkin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

2021-065 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Düzenlemede Başvuru Süresi Uzatıldı

2021-064 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4105) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

2021-063 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı 4091) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

2021-062 7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-061 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-060 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hk. Duyuru Yayımlanmıştır

2021-059 E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İlgili İhbar ve İhtarların GIB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hk. Duyuru

2021-058 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-057 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-056 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2021-055 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları  Hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-054 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-053 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No36) Yayımlanmıştır

2021-052 Yerli Ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Uygulanan Sıfır Oranlı Eğlence Vergisi Uygulamasına ilişkin sürenin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hk. Karar (Karar Sayısı 4061)

2021-051 Bazı Gelirlerdeki Düşük Oranlı Stopaj Uygulamasına İlişkin  Sürenin  31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4027) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-049 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4062) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-050 Kira Ödemelerinde Uygulanan %10 Stopaj Oranına İlişkin  Sürenin  31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4063) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-048 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-047 Akaryakıtta Uygulanan ÖTV Oranının Arttırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-046 E-Fatura İptal, İhtar ve  İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır

2021-045 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-044 E-Belge İptal, İhtar ve  İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır

2021-043 Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

2021-042 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-041 Konaklama Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulamasının Uzatılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-040 Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Mikro İhracattaki Gelir Vergisi Teşvikine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

2021-039 İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

2021-038 Covid-19 Nedeniyle  Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı 3910)

2021-037 Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

2021-036 Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı 

2021-035 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hk. Genel Tebliğ (Seri No1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No4) Resmi Gazete'de Yayımlandı 

2021-034 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk

2021-033 31.03.2021 Döviz Kurları

2021-032 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

2021-031 Bazı Tevkifat Oranları Hk. 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-030 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No527) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-029 Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hk. Karar

2021-028 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

2021-027 İşten Çıkarma Yasağı 17.03.2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatıldı

2021-026 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2021-025 Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

2021-024 İmalatta Kullanılan Mallarda ÖTV Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

2021-023 Güncel Tevkifat Oranları

2021-022 7263 Sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021-021 Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

2021-020 E-Adisyon, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Fatura Uygulamaları Hk. 526 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

2021-019 Ocak-Şubat-Mart  2020 E-defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Uzatıldı

2021-018 34 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

2021-017 Serbest Bölgelerde Yurt Dışına İhraç Oranı 2020 Yılı İçin FOB Bedelinin En Az %80'i Olarak Uygulanması Hk. Karar (Karar sayısı 3516) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-016 34 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-015 Finansman Gider Kısıtlaması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı 3490)Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-014 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranının %3’ten %5’e  Artırılması Hk. Karar (Karar Sayısı 3491)Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-013 Sadece Elektrik Motoru Olan Araçların ÖTV Oranları Arttırldı

2021-012 Özel İletişim Vergisi %10 Oldu

2021-011 Bazı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1 Oldu

2021-010 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

2021-009 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir

2021-008 31.12.2020 Döviz Kurları

2021-007 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk

2021-006 COVID-19 Kapsamında Kapatılan İşyerleri İçin Mücbir Sebep Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-005 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 523) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-004 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-003 Ocak-Şubat-Mart  2020 E-defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

2021-002 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı

2021-001 2021 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı