2015-011 2015 Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin 442 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı
 

02/01/2015


SİRKÜLER


2015 /


011

   

2015 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN MİKTARLAR VE HADLERE İLİŞKİN 442 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI


30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

Ekler için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.