2014-043 Belediye Gelirleri Kanunu'nun Uygulanmasında Güncelliğini Kaybeden Tebliğleri Yürürlükten Kaldıran 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
 

17/04/2014


SİRKÜLER


2014 /


043


 


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NUN UYGULANMASINDA GÜNCELLİĞİNİ KAYBEDEN TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN 44 SERİ NO.LU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI


 

17.4.2014 tarih ve 44 Seri No.lu  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; Belediye Gelirleri Kanunu’nun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin kaldırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan genel tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)


1. Giriş

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.

2. Yürürlükten kaldırılan tebliğler

Yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıda yer alan tebliğler bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

1) 23/2/1994 tarihli ve 21858 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 15).

2) 14/5/1994 tarihli ve 21934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 16).

3) 29/6/1994 tarihli ve 21975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 17).

4) 28/7/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 18).

Tebliğ olunur.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif YMM A.Ş.