2014-002 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktar ve Hadlere İlişkin 432 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı

06/01/2014

SİRKÜLER

2014 /

002

 

2014 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK OLAN MİKTAR VE HADLERE İLİŞKİN 432 SIRA NO.LU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 432 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Anılan genel tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 432)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif YMM A.Ş.