2013-064 Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Tebliğ Yayımlandı
24/04/2013
SİRKÜLER
2013 /
064
 
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞ YAYIMLANDI
 
Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle düzenlenmiştir.
Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE
YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1’i kapsamında yer alan maddeleri,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.
Uygunluk yazısı yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;
a) Yurt içinden temini sanayiciler,
b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar
tarafından yapılabilir.
(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.
(3) Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.
(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilir.
(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi olması zorunludur.
(6) İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri maddeleri başka kişilere veremez.
Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar
MADDE 5 – (1) Sevkiyat başına net 150 kilogramı aşmayan akaryakıt harici petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.
(2) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.
(3) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:
a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,
b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi kişiler,
c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi kişiler,
ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, Ek-3’teki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.
(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.
(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.
(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.
Gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) Sanayi sicil belgesi,
b) Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,
c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,
ç) Teyit yazısı (Ek- 4),
d) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsat,
e) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5).
(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:
a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,
b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,
c) Sanayici ve ithalatçı arasında yapılan satış sözleşmesi,
ç) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.
(2) Uygunluk yazısı taleplerinin değerlendirmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır.
(3) Uygunluk yazısı verilecek miktar, anılan madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının belgelenmesi veya kapasite raporunun revizyonu halinde artırılır.
(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir.
(5) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;
a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,
b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,
c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın %5’i,
ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,
d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’u ve aşan kısmın %1’i,
olarak belirlenir.
(6) Talep miktarının aynen karşılanmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar 25 ton ve katlarına iblağ edilir; iblağ işleminde 25’in katlarını aşan kısım 12.5 ton ve üstünde ise miktar üst kata, diğer durumlarda ise alt kata iblağ edilir.
(7) İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için gerek görülmesi halinde her türlü bilgi ve belge kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilerden istenebilir.
(8) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire tarafından sonuçlandırılır.
(9) Başvurunun kabulü halinde başvuru sahibi adına uygunluk yazısı düzenlenir. Başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar
MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışı temin için ayrı ayrı düzenlenecek olan uygunluk yazılarında asgari olarak;
a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,
b) Ürünün adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı,
c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrüğün adı,
ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,
yer alır.
Kapatma işlemleri
MADDE 10 – (1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekir.
(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin faaliyet belgesinin asılları ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.
Süre ve iade
MADDE 11 – (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi 31 Aralık mesai bitimine kadardır. Bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde o yıl için verilen uygunluk yazılarının asılları Kuruma iade edilir.
Tadil
MADDE 12 – (1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.
(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafından sonuçlandırılır.
Sona erme ve iptal
MADDE 13 – (1) Uygunluk yazıları;
a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,
b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,
Daire tarafından sona erdirilir.
(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının Kurum ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı ile iptal edilir.
Yurt içi satışların bildirimi
MADDE 14 – (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, Ek-2 listede sayılan ürünlerin satışları hariç olmak üzere, ayın 15’ine kadarki dönem için ay sonuna, ayın 15’inden sonuna kadarki dönem için takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki tablo kullanılarak yapılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.
 
Tebliğin Ekleri
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.