Yeni Torba Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?

Yeni Torba Yasa ile kastımız; 13 Ekim 2011 tarih ve 28083 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile yayımlanan “Orta Vadeli Mali Plan”da belirlenen amaçlar çerçevesinde hazırlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’dır. Sözü edilen tasarının gündemimize getireceği bazı hususlar ilgililerin tedbir alabilmesi amacıyla aşağıda özetlenmiştir. Finansman Giderlerinin % 10’u Vergiden İndirilemeyecek: Tasarı yasalaşır ise faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve benzeri finansman giderlerinin % 10’una kadar kısmı vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyecektir. Hükümet burada firmaları özkaynak kullanımına teşvik etmek amacını gütmektedir. Bu hüküm Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yatırımın maliyetine verilen finansman giderleri için söz konusu değildir. Yurtdışına Verilen Hizmet Kazancının Yarısı Vergi Dışı Olacak: Türkiye’den yurtdışına verilen ve yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, tasarım, yazılım, çağrı merkezi ve veri saklama hizmet vb alanlarda faaliyette bulunanlar ile eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin bu faaliyetlerden elde ettikleri kazancın %50’sini beyanname üzerinden indirilmesine imkân verilmektedir. Burada amaç başta internet üzerinden olmak üzere yurtdışına hizmet ihracının desteklenmesidir. İnternet aracılığı ile muhasebe hizmeti verme, çizim, dizayn vb teknik hizmetler verme, Türkiye’ye gelerek sağlık veya eğitim hizmeti alan kişilerden elde edilen kazançlar vb bu kapsamdadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir: Birincisi; hizmetten yurtdışında yararlanılması gerekmektedir. Örnek olarak; yurtdışındaki firmanın Antalya’da inşa etmek istediği otel yatırımına dair çizim yapılıp yurtdışına fatura edilmesi halinde hizmetten yurtdışında yararlanılmadığından istisna uygulanamayacaktır. İkincisi; istisna bir kazanç istisnası olduğundan bu faaliyetler nedeni ile yüklenilen maliyet ve giderler (ortak maliyetler varsa bu faaliyete pay verilerek) net kazanç bulunacak ve bu kazancın yarısı vergiden istisna edilecektir. Özetle hizmet ihracı anlamına gelen faaliyetlerin muhasebede ayrı takibi şarttır. Kredilere Damga Vergisi ve Harç Yok: Bankalar, yurtiçi-yurtdışı kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar ve finansman şirketlerinin müşterilerine kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konacak şerhler Damga Vergisi ve Harçlardan istisna edilmiştir. Bu hükümler ülkemizde zaten çok yüksek olan finansman maliyetlerini düşürecek olumlu düzenlemelerdir. Devletten Faiz Alabileceğiz: Mükellefler tarafından fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde tahsil tarihinden itibaren, vergi mükellefin beyanından kaynaklanıyorsa müracaat tarihinden itibaren mükellef lehine faiz hesaplanacak ve ödenecektir. Normal vergi iade talepleri bu kapsamda işlemler değildir. Diğer Çeşitli Düzenlemeler: · Kamuya olan borç tüm tahsil dairelerine ödenebilecektir. · Yurtdışından getirilen telefonlar kaydı sırasında 100 TL harcın ödendiği belgelendikten sonra kaydedilecektir. Türkiye cep telefonu fiyatları konusunda pek çok ülke ile benzer fiyatlara sahip olduğundan diğer telefonların getirilmesi büyük bir oranda cazibesini yitirecektir. Genellikle 1/3 fiyat avantajı olan Amerika’dan getirilecek i-phone’lar için ise mevcut cazibe azalacaktır. · Ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlar için teşvik belgelerinde ön görülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin asgari ücretin brüt tutarı kadar kısmı için gelir vergisi stopaj teşviki öngörülmektedir. Teşvik tutarı, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanacağı tarihten itibaren 10 yıl süreyle bu ücretlerle ilgili olarak verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmek suretiyle uygulanacaktır. Devlet yardımları çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda yatırımcılar üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amacıyla yeni istihdam edilecekler için sigortalı ve işveren hissesinin tamamına kadar olan kısmının Ekonomi Bakanlığınca karşılanması da ayrıca sağlanmaktadır. · Türk gelenekleri ve kültürünü yansıtan, turizm alanında önemli gelir potansiyeli taşıyan, fakat teknolojik gelişmeler ve küreselleşme nedeniyle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan meslek kolları esnaf muaflığından yararlanacaktır. Bağımsız denetim kuruluşlarından SPK denetimi yapacaklara yıllık 30.000 TL ve diğerlerine 15.000 TL ve müşavirlik, bağımsız denetçilik ruhsatlarına ise 1.750 - 1.250 TL harç gelmiştir. Bu durum bağımsız denetçiliği belirli hacimlerin altında verimsiz kılacaktır ve sayıca sınırlı tutacaktır. Örnek olarak; SPK denetimi yapabilmeye yetkili denetim firması sayısı 93 iken fiili denetimlerin 10 firmada yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durumda kalan firmaların denetim ruhsatı alması ciddi şekilde zorlaşacaktır. 04.05.2012 Berk DİCLE Yeminli Mali Müşavir