KDV Tevkifatı Uygulaması Aldı Başını Gidiyor!

KDV Tevkifatı Uygulaması Aldı Başını Gidiyor! KDV tevkifatının kapsamı genişledikçe genişliyor. Son olarak 14 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Maliyenin KDV’yi satıcıdan değil alıcıdan tahsil etme niyeti iyice belirgin bir hal almıştır. KDV kanununun mantığına aykırı olan bu durumun ne kadar vahim bir hal aldığını daha net bir şekilde görmüş olduk. Son zamanlarda içinden çıkılmaz hale gelen KDV tevkifatına konu işlemler Bu tebliğ ile tek çatı altında toplanmış oldu. Buna rağmen KDV mükellefleri açısından işin içinden çıkmak bir hayli zor görünüyor. Ana hatlarıyla KDV tevkifatında son duruma bakacak olursak aşağıdaki tabloda tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapılacak işlemler ile KDV tevkifatı yapacak kuruluşlar yer almaktadır; Tam Tevkifat Uygulaması (%100) KDV Tevkifatına Konu İşlem KDV Tevkifatı Yapacak Olanlar 1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. 2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. 3. Kiralama İşlemleri Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV; - Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Ayrıca, kiracının; - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, - sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. 4. Reklâm Verme İşlemleri KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, - gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm vermektedir. Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Ayrıca, bu bölüm kapsamındaki reklam hizmetini alanların; - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, - sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Kısmi Tevkifat Uygulaması a) Hizmet işlemlerinde KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER KDV Tevkifatına Konu İşlem KDV Tevkifatı Yapacak Olanlar (KDV Mükellefleri Tarafından) Tevkifat Oranı 1 Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri Belirlenmiş alıcılara* (2/10) oranında KDV tevkifatı 2 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler (9/10) oranında KDV tevkifatı 3 Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri (5/10) oranında KDV tevkifatı 4 Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri (5/10) oranında KDV tevkifatı 5 Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri (5/10) oranında KDV tevkifatı 6 İşgücü Temin Hizmetleri KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara (9/10) oranında KDV tevkifatı 7 Yapı Denetim Hizmetleri (9/10) oranında KDV tevkifatı 8 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri (5/10) oranında KDV tevkifatı 9 Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri (7/10) oranında KDV tevkifatı 10 Servis Taşımacılığı Hizmeti (5/10) oranında KDV tevkifatı 11 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) (9/10) oranında KDV tevkifatı 12 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri KDV mükelleflerine (9/10) oranında KDV tevkifatı 13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı *Belirlenmiş alıcılar; 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, bunların dışında kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, b) Mal Alımlarında KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER KDV Tevkifatına Konu İşlem KDV Tevkifatı Yapacak Olanlar (KDV Mükellefleri Tarafından) Tevkifat Oranı 1 Külçe Metal Teslimleri KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara* (7/10) oranında KDV tevkifatı 2 Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi (7/10) oranında KDV tevkifatı 3 Hurda ve Atık Teslimi (KDVK’nun 17/4-g istisnasından vazgeçenler) (9/10) oranında KDV tevkifatı 4 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi (9/10) oranında KDV tevkifatı 5 Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri (9/10) oranında KDV tevkifatı 6 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (9/10) oranında KDV tevkifatı KDV Kanunu’nun sistematiğinden gün geçtikçe uzaklaşıyor ve tevkifata konu işlemlerin çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle şirketinizde verilen/alınan hizmetlerin KDV tevkifatına konu olup olmadığı dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, şirketiniz işlemleri açısından değerlendirilmeli ve KDV tevkifatına konu işlemlerin olup olmadığı tespit edilmelidir. Hakan Günaydın SMMM, Bağımsız Denetçi