2017-003 2016-4.Dönem Yatırım İndiriminde Endeksleme Hk

04/01/2017

 

SİRKÜLER

2017 /

003

 

 

YATIRIM İNDİRİMİNDE VE YATIRIMA KATKI TUTARINDA ENDEKSLEME

         

 

YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME

Bilindiği üzere Yatırım İndirimi uygulaması 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Devreden yatırım indirimi hakları için uygulama devam etmekte olup, endekslenmesinde kullanılacak oranlar 2016 yılı dördüncü geçici vergi dönemi için şu şekildedir;

                   24.04.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TEŞVİK BELGELERİNDE ENDEKSLEME

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlarla ilgili olarak yapılan harcamalar (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) harcamanın yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahından kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemezse, bu tutar izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”nda arttırılarak dikkate alınacaktır.

2016 yılı dördüncü dönem itibariyle yeniden değerleme oranı % 3,83’dir. (474 Seri Nolu VUK Genel Tebliği)

                  24.04.2003 TARİHİNDEN SONRAKİ TEŞVİK BELGELERİNDE VE BELGESİZ YATIRIMLARDA ENDEKSLEME

24.04.2003 tarihinden sonraki rejime göre yatırım harcamalarının yapıldığı yıldaki vergi matrahının tespitinde kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen istisna tutarı DİE(TÜİK) Toptan Eşya (ÜFE) Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

2016 yılı dördüncü döneme ait endeks artış oranı % 9,94’tür. [(276,72/251,70=) 9,9404 rakamı 9,94’e yuvarlanmıştır.]

YATIRIMA KATKI TUTARINDA ENDEKSLEME

Yeni bir uygulama olarak; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Ancak yatırıma katkı tutarında endeksleme uygulaması KVK Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Tebliğin 21.maddesinde yer alan  açıklama ve verilen uygulama örneğine göre ilk defa 2017 yılının Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilirken 2018 yılında yapılabilecektir. Halbuki kanun hükmüne göre 2016 yılı için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi için de yararlanılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilirken yatırıma katkı tutarlarını endeksleyerek verecek mükelleflerin öncelikle mali idareden özelge talebinde bulunmasını, olumsuz yanıt alanların beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermelerini tavsiye ederiz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.