2016-011 459 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

17/02/2016

SİRKÜLER

2016 /

011

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

12.2.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 469 Sıra No.lu Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayan tahsilat ve ödemelere dâhil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 469)

 

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.