2016-006 31.12.2015 Döviz Kurları

08/02/2016

SİRKÜLER

2016 /

006

 

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN 2015 YILI

DEĞERLEMELERİNE ESAS OLUŞTURACAK KURLARIN TESPİT

EDİLMESİNE YÖNELİK GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

6.2.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 468 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit edilen kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

468 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas alınacak kurlar

MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2015 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Ancak vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2015 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.