2011-091 2011-3.Dönem Yatırım İndiriminde Endeksleme Hk.
27/10/2011
SİRKÜLER
2011 /
091
 
YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME
 
Bilindiği üzere Yatırım indirimi uygulaması 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Devreden yatırım indirimi hakları için uygulama devam etmekte olup, endekslenmesinde kullanılacak oranlar 2011 yılı üçüncü geçici vergi dönemi için şu şekildedir;
 
24.04.2003 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TEŞVİK BELGELERİNDE ENDEKSLEME
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlarla ilgili olarak yapılan harcamalar (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) harcamanın yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahından kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemezse, bu tutar izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı”nda arttırılarak dikkate alınacaktır.
2011 yılı üçüncü dönem itibariyle yeniden değerleme oranı % 7,33’dir. (26.10.2011 tarih ve KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi – 15 Sayılı 21 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri)
 
24.04.2003 TARİHİNDEN SONRAKİ TEŞVİK BELGELERİNDE VE BELGESİZ YATIRIMLARDA ENDEKSLEME
24.04.2003 tarihinden sonraki rejime göre yatırım harcamalarının yapıldığı yıldaki vergi matrahının tespitinde kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen istisna tutarı DİE(TÜİK) Toptan Eşya (ÜFE) Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınacaktır.
2011 yılı üçüncü döneme ait endeks artış oranı % 9,72’dir. (9,7198 rakamı 9,72’e yuvarlanmıştır.)
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.