2010-110 Türkiye’de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ
27/12/2010
SİRKÜLER
2010 /
110
 
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN, İMAL EDİLEN VEYA MONTAJI YAPILAN CİHAZLARIN BİLDİRİMİNE DAİR TEBLİĞ
 
Bu Tebliğde, Türkiye'de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı aşamasında imalatçı ve üreticiler ile cihazın montajını yapan firmaların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
 
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN, İMAL EDİLEN VEYA MONTAJI YAPILAN CİHAZLARIN
BİLDİRİMİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
         Amaç
         MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye'de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı aşamasında imalatçı ve üreticiler ile cihazın montajını yapan firmaların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
         Kapsam
         MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye'de üretilen, imal edilen veya montajı yapılan telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarını imal eden, üreten ve montajını yapan firmaları kapsar.
         Dayanak
         MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2 nci maddesi, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)'nin 1 inci maddesi ile 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
         Tanımlar ve kısaltmalar
         MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
         a) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,
         b) Belge: Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan, dağıtılan ve/veya hizmete sunulan cihazın, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) hükümlerine uygunluğunu ve/veya güvenli olduğunu gösterir imalatçı, üretici ve yetkili temsilcisi tarafından hazırlanmış dokümanları,
         c) Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarını,
         ç) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,
         d) İmalatçı: Bir cihazı tasarlayan ve/veya imal eden veya tasarımını ve/veya imalatını yaptıran ve adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini imalatçı olarak tanıtarak cihazı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
         e) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,
         f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
         g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
         ğ) Piyasaya arz: Montaj dâhil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir cihazın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
         h) Sınıf 2 bildirim formu: Uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurumdan onay alınması için kullanılan formu,
         ı) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilişkin bilgileri (marka, model vb.) ifade eden kod olup IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşur.
         i) Takip kodu: Yerli imalatçı, üretici ve montaj yapan firmaların piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili işlemlerinde kullanacakları numarayı,
         j) Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
         k) Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,
         1) Telsiz ekipmanı: 9 KHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını,
         m) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
         n) Yetkili birim: Piyasa Gözetimi ve Denetimini yapmakla görevli Daire Başkanlığını,
         o) Yönetmelik: 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği
         ifade eder.
         (2) Bu maddede yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Firma Bildirimi
         Aranacak belgeler
         MADDE 5 – (1) Yerli imalat veya üretim veya montaj yapan firma, cihazlarını piyasaya arz etmeden önce Kuruma Ek-l'de örneği yer alan dilekçe ile bildirimde bulunur. Bildirimde bulunan firmalara takip kodu verilebilmesi için dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin firma yetkilisi tarafından onaylanmış suretleri aranır;
         a) Şirket vergi levhası,
         b) Şirket yetkililerine ait imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti,
         c) Şirketin kuruluş ve değişikliklerini gösteren ticaret sicil gazetelerinin asılları veya noter tasdikli suretleri,
         ç) Kapasite raporu,
         d) İmalat/üretim/montaj yapılacak yerin adres bilgisi.
         (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmayan firmaya takip kodu tahsis edilmez.
         (3) Firma takip kodu olmayan yerli imalat veya üretim veya montaj yapan firmanın imal ettiği cihazlar, Mobil Cihaz Kayıt Sistemine kayıt edilmez.
         (4) Firma takip kodu bir defaya mahsus alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cihaz Bildirimi
         Aranacak belgeler
         MADDE 6 – (1) Yerli imalat veya üretim veya montaj yapan firma; cihazlarını piyasaya arz etmeden önce, firma takip kodunu içeren ve Ek-2'de örneği yer alan dilekçe ile Kurum'a müracaat eder. Dilekçenin ekinde, aşağıdaki belgelerin firma yetkilisi tarafından onaylanmış suretleri aranır;
         a) Parçalara ait Özet Beyan veya Taşıma Belgesi, Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi veya önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi'nden biri veya birkaçı,
         b) Varsa fatura veya proforma fatura,
         c) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi,
         ç) Cihazın marka, model ve kullanım amacı ile ilgili bilgi ve varsa cihaza ait TAC numarası,
         d) IMEI numarasına haiz cihazlar için IMEI numarası aralığı,
         e) Uygunluk beyanı,
         f) Teknik dosyanın firma yetkilisi tarafından onaylı sureti ve elektronik kopyası,
         g) Kullanım kılavuzu,
         ğ) Garanti belgesi,
         h) Frekans/lisans kısıtlaması olan cihazlar için Sınıf 2 Bildirim Formu,
         ı) Ürünün ana dağıtıcı listesi,
         i) Depo adres bilgisi.
         (2) Firma aynı marka-model cihazlar için daha önce bildirimde bulunulmuş ise varsa eski bilgilerdeki güncellemeler ile bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan bilgiler gönderilir.
         (3) Yerli imalatçı veya üretici veya montajını yapan firmanın bu maddenin birinci veya ikinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak Kuruma sunması halinde, cihazlarla ilgili gerekli denetimler yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
         Piyasa gözetimi ve denetimi
         MADDE 7 – (1) Kurum, piyasaya arz edilecek cihazların teknik düzenlemeye uygunluğunu denetler.
         (2) Denetim sonucu elde edilen tutanak ve belgeler yetkili birime gönderilir.
         (3) Yetkili birim tarafından izin verilen cihazlar piyasaya arz edilir.
         (4) Kurumdan izin almadan piyasaya arz edilen cihazlara, güvensizlik şüphesi ile ilgili işlemler başlatılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
         Müeyyideler
         MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri uygulanır.
         Takip kodu
         GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen cihazların yerli imalatını, üretimini veya montajını yapan firmaların, takip kodu almak için gerekli belgelerle birlikte ürettikleri tüm cihazlara ait bilgileri üç ay içerisinde Kuruma göndermeleri ve takip kodu almaları esastır.
         Değişiklik bildirimi
         GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yerli imalat, üretim veya montaj yapan firma, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği belirten ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin aslını veya noter tasdikli suretini, değişikliği müteakip 15 gün içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
         Yürürlük
         MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         Yürütme
         MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
 
Ekler için tıklayınız.
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.